ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

α) Εάν οι Γονείς επιθυμούν να τελέσουν το Μυστήριο του Βαπτίσματος του παιδιού τους, όχι στο Ναό της Ενορίας τους, αλλά σε άλλη Ενορία ή Ιερά Μονή, τότε πρέπει να ζητήσουν από τον Εφημέριο της Ενορίας τους να μεταβιβάσει την Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως εκεί όπου θα τελεσθεί το Μυστήριο.

β) Ο Ιερεύς που τέλεσε το Μυστήριο εκδίδει τη Δήλωση Βαπτίσεως.

γ) Η Δήλωση Βαπτίσεως κατατίθεται εντός ενενήκοντα (90) ημερών στο Ληξιαρχείο όπου είναι εγγεγραμμένη η γέννηση του παιδιού.

δ) Σε περίπτωση που η Βάπτιση τελεσθεί εκτός Ενορίας, η Δήλωση Βαπτίσεως προσκομίζεται στην Ενορία του Νεοφώτιστου, για να καταχωρηθεί στο οικείο Βιβλίο και στη συνέχεια κατατίθεται στο Ληξιαρχείο.

ε) Ανάδοχος του παιδιού δεν μπορεί να γίνει αλλόδοξος ή αλλόθρησκος αλλά και  Ορθόδοξος ο οποίος έχει τελέσει  μόνο πολιτικό Γάμο.

στ) Τέκνα προερχόμενα από γονείς που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό Γάμο βαπτίζονται.

ζ) Σε περίπτωση που η Βάπτιση τελεσθεί σε παρεκκλήσιο ή εξωκκλήσιο άλλης Ενορίας, την Βάπτιση δύναται να τελέσει ο Εφημέριος κατοικίας του νηπίου.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

α) Σε περίπτωση που με δικαστική απόφαση, την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας Γονέας ή Κηδεμόνας, για την τέλεση του Μυστηρίου και την Ονοματοδοσία απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ετέρου γονέα ότι συμφωνεί.

β) Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων για το Βάπτισμα ή την Ονοματοδοσία, αυτά μπορούν να γίνουν κατόπιν Δικαστικής Αποφάσεως.

γ) Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέως λόγω ευλόγου κωλύματος (ασθενείας, αποδημίας κ.λ.π.) τότε ο Εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση της Βαπτίσεως, εφ’ όσον εκ μέρους του απόντος γονέως υποβληθεί είτε βεβαίωση ενώπιον Συμβολαιογράφου, είτε Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο, ότι συγκατατίθεται για την βάπτιση του τέκνου και με το συγκεκριμένο Όνομα.

Για την προσέλευση στην Ορθόδοξη Εκκλησία
ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ και ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ

Α. ΝΗΠΙΑ

1. Ετερόδοξοι ή Αλλόθρησκοι γονείς, υποβάλλουν σχετική αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, ξεχωριστή ο καθένας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στον Εφημέριο της Ενορίας της κατοικίας τους, στην οποία αναφέρουν ότι επιθυμούν να βαπτισθεί το νήπιό τους.

2. Σε περίπτωση που στην προσκομιζόμενη Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως σημειώνεται συγκεκριμένο όνομα, ο Εφημέριος δεν επιτρέπεται να μεταβάλει το δοθέν όνομα, ούτε να προσθέσει άλλο από το αρχικώς δοθέν, ή σε περίπτωση δύο ονομάτων, να αφαιρέσει το ένα.

3. Σε περίπτωση που ο ένας γονέας επιθυμεί την Βάπτιση, απαιτείται Δικαστική Απόφαση.

4. Απαραιτήτως πρέπει να υπάρχει Ορθόδοξος Ανάδοχος ο οποίος και θα αναλάβει μεταβαπτισματικά την Κατήχηση του ανηλίκου.

Β. ΕΝΗΛΙΚΕΣ

1. Στην περίπτωση που Ετερόδοξος ή Αλλόθρησκος (Έλληνας ή Αλλοδαπός) θελήσει να ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ισχύουν τα εξής:

α) Εάν είναι Ρωμαιοκαθολικός χρίεται δια του Αγίου Μύρου.

β) Εάν είναι Προτεστάντης και ΕΧΕΙ Τριαδικό Βάπτισμα, χρίεται δια του Αγίου Μύρου.

γ) Εάν είναι Προτεστάντης και ΔΕΝ έχει Τριαδικό Βάπτισμα (βλ. Σημ.), βαπτίζεται κανονικά.

δ) Εάν είναι (Μουσουλμάνος, Βουδιστής, κ.λ.π.) ή άθρησκος βαπτίζεται κανονικά.

* Σημ.: Πρόκειται για αιρετικές παραφυάδες, οι οποίες δεν έχουν τριαδικό Βάπτισμα μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής: Αγαπινισμός, Αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, Αντβετισταί της Εβδόμης Ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μω, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ομάδες (Κοινωνία των Μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί κλπ), υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική Αδελφότης η Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης) Αγγλικανοί αποσχισθέντες από την επίσημη Αγγλικανική Εκκλησία κλπ.

2. Ο Ετερόδοξος ή Αλλόθρησκος συμπληρώνει Αίτηση Βαπτίσεως, στην οποία καταγράφει όλα τα προσωπικά στοιχεία του (όνομα, διεύθυνση, θρήσκευμα, Χώρα προέλευσης κλπ) στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί να γίνει Χριστιανός Ορθόδοξος αβιάστως και ελευθέρως και την οποία υποβάλλει στον ενοριακό Ναό της περιοχής κατοικίας του.

3. Ο Εφημέριος διαβιβάζει την Αίτηση στην Ιερά Μητρόπολη, δηλώνοντας, ότι ο Αιτών επιθυμεί να ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και εισηγείται να κατηχηθεί και να βαπτισθεί.

4. Η Ιερά Μητρόπολις εγκρίνει την Αίτηση και καθορίζει τον Κατηχητή, καθώς και τον χρόνο της κατηχήσεως και της βαπτίσεως.

5. Μετά την τέλεση του Βαπτίσματος ο Νεοφώτιστος Έλληνας, καταθέτει τη Βεβαίωση Βαπτίσεως στον Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένος. Σε περίπτωση Αλλοδαπών ο Νεοφώτιστος κρατά την Βεβαίωση Βαπτίσματος προς πιστοποίηση του Θρησκεύματος όπου δει.